برخی دستگاه ها در سامانه اعلام قیمت همکاری نمی کنند
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان:

برخی دستگاه ها در سامانه اعلام قیمت همکاری نمی کنند

اسرار امروزبه گفته رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، برخی دســتگاه ها هنــوز همــکاری کامــل در زمینــه ســامانه اعــلام قیمــت ندارند؛ با این حال سامانه انبار در زمینه 10 کالا الزام دارد و بازرسان به صورت متمرکز این 10 کالا را بازرسی می کنند.

به گفته رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، برخی دســتگاه ها هنــوز همــکاری کامــل در زمینــه ســامانه اعــلام قیمــت ندارند؛ با این حال سامانه انبار در زمینه 10 کالا الزام دارد و بازرسان به صورت متمرکز این 10 کالا را بازرسی می کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز، عبــاس تابــش در گردهمــایی روســای ســازمانهای صنعت استانها با اعلام اینکه تا پایان سال سازوکار سامانه رصد کالا ابلاغ  میشــود، گفــت : در حــال افزایــش تعــداد کالا و خدمــات در ســامانه اعــلام قیمت هستیم و بیش از 100قلم خدمات هم به آن اضافه شده است.

وی بــا اشــاره بــه اصــلاح قیمــت بنزین در آبــان مــاه افــزود: از همــان زمــان، بازرسی هــا انجــام شــده و گزارشــات مــداوم و منظــم رصــد بــازار ارائــه می شــود. قیمت گــذاری خدمــات و کالا، مشــمول ضوابــی نیســت و یــک هفته دیگر به استان ها ابلاغ می شود.

بــه گفتــه تابــش، دســتورالعمل طــرح نظــارت ویــژه ایــام پایــان ســال بــه اســتان ها ابلاغ شــده اســت.

وی همچنین اعلام کرد: با احتســاب بازرســان اصنــاف، 4 هزار و 300 بــازرس داریــم کــه بــر اســاس تفاهم نامه با بســیج اصناف، تعداد آن ها دو برابر خواهد شد.

ارسال شده در یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۶ قبل از ظهر
کد خبر: 3626549
آخرین خبر ها
گزیده خبرها