آب و فاضلاب خمام

مشخص شده که هیچ گونه میکروبی در آب خمام نیست
رییس آب و فاضلاب خمام:

مشخص شده که هیچ گونه میکروبی در آب خمام نیست

اسرار امروز. حل مشکل آب خمام یک میلیارد تومان هزینه دارد

آخرین خبر ها
گزیده خبرها