حسنی عضو کمسیون کشاورزی

پیشنهاد ردیف اعتباری مستقل برای پرداخت خسارات کشاورزی به مجلس

پیشنهاد ردیف اعتباری مستقل برای پرداخت خسارات کشاورزی به مجلس

اسرار امروز . با پیشنهاد دکتر حسنی ردیف اعتباری مستقل برای پرداخت بیمه خسارات کشاورزی به مجلس ارائه شد.

آخرین خبر ها
گزیده خبرها