شفافیت آرای نمایندگان

وقتی ازشفافیت آرای نمایندگان صحبت می کنیم دقیقاازچه می گوییم
نگاهی به مستند «مردم نامحرم اند» اثری از تورج کلانتری

وقتی ازشفافیت آرای نمایندگان صحبت می کنیم دقیقاازچه می گوییم

اسرارامروز. شفافیت آرای نمایندگان مجلس، آنکه نمایندگان مجلس ایران از آن گریزان اند، در بسیاری از کشورهای غربی سالهاست که به یک مساله عادی تبدیل شده است.

آخرین خبر ها
گزیده خبرها