متوسط زمان

متوسط زمان ویزیت  جهت معاینه هر فرد  توسط پزشکان چه میزان باید باشد؟

متوسط زمان ویزیت جهت معاینه هر فرد توسط پزشکان چه میزان باید باشد؟

اسرارامروز. متوسط زمان ویزیت تعیین شده جهت معاینه هر فرد توسط پزشک عمومی حداقل ۱۵ دقیقه، پزشک متخصص حداقل ۲۰ دقیقه، فوق تخصص حداقل ۲۵ دقیقه و روانپزشک حداقل ۳۰ دقیقه است./ تمام خدمات دارویی و پاراکلینیک نظیر آزمایشگاه، رادیولوژی و توانبخشی باید در حضور مسئول فنی داروخانه یا موسسه پاراکلینیک ارائه شود/  ارایه دارو تاریخ گذشته یا ارایه خدمت با مواد و تجهیزات تاریخ گذشته تخلف محسوب می‌شود/ از موارد نقض حقوق بیماران معاینه و ویزیت آنان به صورت گروهی است/ ویزیت باید به صورت انفرادی و با حفظ حقوق بیمار انجام شود

آخرین خبر ها
گزیده خبرها