مدیرعامل شرکت گاز

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان پاسخگو باشد

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان پاسخگو باشد

اسرارامروز.قطع مداوم گاز در بخشی از شهر رشت داد برخی از مشترکین و مسئولین را در آورد .

آخرین خبر ها
گزیده خبرها