اکبر نیازی

موجودیت منطقه آزاد انزلی وابسته به رونق کسب و کار بخش خصوصی است
سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی:

موجودیت منطقه آزاد انزلی وابسته به رونق کسب و کار بخش خصوصی است

اسرار امروز. اکبر نیازی گفت: سرعت عمل خدمات رسانی در منطقه آزاد انزلی افزایش می یابد

سیاست های توسعه دریامحور با بهره‌مندی از دو مجتمع بندری کاسپین و انزلی تحقق می یابد
سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی:

سیاست های توسعه دریامحور با بهره‌مندی از دو مجتمع بندری کاسپین و انزلی تحقق می یابد

اسرار امروز. اکبر نیازی تاکید کرد: ایفای نقش محوری در اجرای سیاست های کلی توسعه دریا محور باید در اولویت برنامه های کاری سازمان قرار گیرد.

آخرین خبر ها
گزیده خبرها