محمد خوش چهره

می خواهند اموال دولتی را به خاطر کسری بودجه بفروشند!!
واکنش یک اقتصاددان به طرح مولد سازی:

می خواهند اموال دولتی را به خاطر کسری بودجه بفروشند!!

اسرار امروز. نام مولد سازی یک لفاظی است

آخرین خبر ها
گزیده خبرها