محمد رضا ثقتی

رفتارهای دوگانه مدیر کل ارشاد گیلان بسیاری از اهالی رسانه را ناامید نموده است!

رفتارهای دوگانه مدیر کل ارشاد گیلان بسیاری از اهالی رسانه را ناامید نموده است!

اسرار امروز. محمد رضا ثقتی هر چند فرد دلسوخته و آشنا به امور می باشد ولی از زمانی که به عنوان مدیرکل منصوب شده، نتوانسته انتظارات را آنطور که باید و شاید برآورده کند و حتی از گوشه و کنار همین اداره کل هم نارضایتی هایی به گوش می رسد.

آخرین خبر ها
گزیده خبرها