اخبار رشنت

جامعه ما شبیه «رعیت» است نه میدان‌دار حکمرانی

جامعه ما شبیه «رعیت» است نه میدان‌دار حکمرانی

اسرار امروز. جامعه‌ای که از یک سو نامحرم فرض شده و در معرض سطح نازلی از گردش آزاد اطلاعات است و از سوی دیگر طرح مسائلش جلوی روی او سد شده، اساسا در موقعیتی شبیه «رعیت» است نه میدان‌دار حکمرانی 

آخرین خبر ها
گزیده خبرها