حرام

شما آبروی دین، روحانیت و حتی نظامی که خودتان بر اریکه آن تکیه زده اید، را هم لطمه زده اید
آیت الله سید اصغر ناظم زاده قمی:

شما آبروی دین، روحانیت و حتی نظامی که خودتان بر اریکه آن تکیه زده اید، را هم لطمه زده اید

اسرار امروز. هر چه زودتر تا دیر نشده، نگذارید خشم مردم– که همانا خشم خداست – تار و پود همه را بر باد دهد/ شکایت این پریشان احوالی ملت را باید به کجا برد؟!/ روحانیان در بسیاری موارد از خجالت انتقادهای مردم، نمی توانند سر بلند کنند/ حتی نمونه مسمومیت دلخراش و حرام قطعی آشکار دانش آموزان را در زمان شاه مشاهده نکردیم/ لج بازی با مردم، حرف درمانی و شعار، تحمیق و تحقیر، توجیه کردن و گناه را بر گردن دشمن داخلی و خارجی انداختن، بس است/ وقتی حادثه برخورد چند مامور حکومتی با خانمی در حضور جمعی از مردم را دیدم اشک ماتم ریختم

آخرین خبر ها
گزیده خبرها