لاپاروسکوپی

وقتی پخمگان بر نخبگان ترجیح داده می‌شوند!!!

وقتی پخمگان بر نخبگان ترجیح داده می‌شوند!!!

اسرار امروز. آقایان و حضرات! عرصه را بر دانشمندان این سرزمین این‌چنین تنگ نکنید!

آخرین خبر ها
گزیده خبرها