مولد سازی

حراج  هزاران مدرسه جدید و قدیمی در قالب مولدسازی!

حراج هزاران مدرسه جدید و قدیمی در قالب مولدسازی!

اسرار امروز. دولت حاضر به انتشار آدرس و مشخصات دقیق اموال در معرض فروش نیست!!/ حجم اموالی که قرار است در قالب طرح جنجالی مولد سازی فروخته شود، قریب ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان است!!/ بیش از ۱۶۶۰ پروژه مدرسه ‌سازی برای مولدسازی  در سامانه قرار گرفته است

آخرین خبر ها
گزیده خبرها