نسخه الکترونیک

آقا یا خانم دکتر! شما که با لپ ‌تاپ بازی می کردید؟!

آقا یا خانم دکتر! شما که با لپ ‌تاپ بازی می کردید؟!

اسرار امروز. تنها منتفع اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک ، بیمه‌ها هستند/ هزینه زیادی به مراکز درمانی و داروخانه ها تحمیل می نماید/ بسیاری از مراجعه ‌کنندگان یا بیمه نیستند یا کارت ملی ندارند/ آیا مسئولین ، امکانات و بسترهای مخابراتی و تجهیزات الکترونیک را بررسی کرده‌اند

آخرین خبر ها
گزیده خبرها