قوانین حمایت از کودکان و نوجوانان

بی توجهی و سهل انگاری به کودکان مساوی با پیگرد قانونی

بی توجهی و سهل انگاری به کودکان مساوی با پیگرد قانونی

اسرار امروز: محمد رفیعی کارشناس حقوق قضاییکودک، یکی از آسیب پذیرترین قشر جوامع بشری است. طبق ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک، کشورهای طرف کنوانسیون کلیه اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت جسمی و روحی؛ از جمله: آسیب رسانی یا سوء استفاده، بی توجهی یا سهل انگاری، بدرفتاری یا استثمار جنسی در زمانی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم قانونی یا هرشخص دیگری قرار دارد، بعمل خواهند آورد

آخرین خبر ها
گزیده خبرها