محمدی اصل

دانش ،انگیزش و رضایت مندی کارکنان  در ارتقاء خدمات زندانبانی موثر است
مدیرکل زندانهای استان گیلان گفت:

دانش ،انگیزش و رضایت مندی کارکنان در ارتقاء خدمات زندانبانی موثر است

اسرار امروز. محمدی اصل مدیر کل زندانهای استان گیلان در بازدید از زندان مرکزی رشت و بررسی روند برنامه های عمرانی اعم از آسایشگاه پرسنل و سربازان ، زورخانه در حال احداث مددجویان ، سوله ورزشی و دیگر برنامه های در دست اجرا بازدید کرد.

نظم و انضباط اداری پیشنیاز اجرا و ارتقاء برنامه های زندانبانی نوین است
مدیر کل زندانها و اقدامات تربیتی استان گیلان:

نظم و انضباط اداری پیشنیاز اجرا و ارتقاء برنامه های زندانبانی نوین است

اسرار امروز. مدیر کل زندانها و اقدامات تربیتی استان گیلان در بازدید از زندان مرکزی رشت گفت:هرنوع تغییری در  رفتار با زندانیان می تواند واکنش  آنان را ایجاد نماید.

آخرین خبر ها
گزیده خبرها